Chayakhla

Phapar ko Chayakhala - 1 Kgs

NPR 230.00

Gahu ko Chayakhla - 1 Kgs

NPR 110.00

Jau Chayakhla - 1 Kgs

NPR 160.00

Makai ko Chayakhla - 1 Kgs

NPR 110.00