Chayakhla

Phapar ko Chayakhala - 1 Kgs

NPR 220.00

Gahu ko Chayakhla - 1 Kgs

NPR 100.00

Jau Chayakhla - 1 Kgs

NPR 150.00